Huurvoorwaarden Mienterbos, Mienterzon, Texelboogaloo

1. Begripsbepalingen

1.1. Mienterbos, Mienterzon, Texelboogaloo: De verhuurbare vakantiewoningen van Magda en Bert Cocu.

1.2. De Huurder: de persoon die de woning op zijn of haar naam en verantwoording huurt.

1.3. De Verhuurder: Magda Cocu-van der Zee.

1.4. De site: mienterbos.nl en Texelboogaloo.nl

1.5. De Huurovereenkomst: de overeenkomst waarmee de verhuur van Mienterbos, Mienterzon en Texelboogaloo tot stand is gekomen tussen huurder en verhuurder.

2. Reservering en annulering

2.1. Een reservering vindt plaats via de website, telefonisch en per mail en wordt bekrachtigd door een aanbetaling.

2.2. Verhuurder heeft het recht zonder dat daar een reden voor vereist is een reservering te weigeren.

2.3. De aanbetaling dient per omgaande betaald te zijn op de rekening van Verhuurder. Pas dan wordt de reservering bevestigd en de Huurovereenkomst tot stand gebracht.

2.4. Bij annulering door de Huurder brengt de Verhuurder de volgende kosten in rekening:tot 60 dagen voor de aankomst: 30% van de huursom

 • tussen 60 dagen en 30 dagen voor de aankomst: 50% van de huursom

 • tussen 30 dagen en tot 7 dagen voor de aankomst: 90% van de huursom

 • vanaf 7 dagen voor de aankomst: 100% van de huursom.

2.5. In goed overleg met de Verhuurder is het mogelijk de overeenkomst op een andere naam over te zetten met behoud van de gemaakte afspraken en voorwaarden.

2.6. De Huurder wordt geacht een annuleringsverzekering zelf af te sluiten binnen de geldende voorwaarden van de gekozen verzekeraar.

3. Betaling

3.1. De Huurder dient een aanbetaling van 30% van de totale kosten (inclusief reserverings- en schoonmaakkosten, bedlinnen verhuur en toeristenbelasting) te doen. Deze dient uiterlijk 7 dagen na reservering betaald te zijn voor boekingen via telefoon en e-mail en voor boekingen online direct.

3.2. Restant van de huursom dient uiterlijk 8 weken voor de aankomstdatum in het bezit te zijn van de Verhuurder.

3.3. Indien de huursom niet tijdig is voldaan dan is Huurder in gebreke en heeft Huurder de mogelijkheid alsnog binnen 7 dagen na de aanmaning het bedrag alsnog te voldoen. Indien de betaling uitblijft dan is de Huurovereenkomst geannuleerd en gelden de voorwaarden zoals die zijn gesteld in artikel 2.4. van de Huurovereenkomst.

3.4. Wanneer de Huurovereenkomst binnen 30 dagen voor aankomst wordt aangegaan, betaalt Huurder 100% van de huursom direct.

3.5. Indien Huurder eerder vertrekt dan leidt dat nimmer tot restitutie van de huursom en de overige kosten.

3.6. Indien Verhuurder door overmacht van het verhuurde genoodzaakt is de huurovereenkomst te annuleren dan verplicht Verhuurder zich om aan Huurder de reeds betaalde huursom en andere afgesproken kosten terug te betalen binnen 30 dagen na annulering. De Huurder heeft geen ander recht dan het het terug te vorderen bedrag.

3.7 De toeristenbelasting op Texel wordt jaarlijks vastgesteld door de Gemeente Texel en is gebaseerd op een vergoeding per dag.

4. Borgsom

4.1 Verhuurder kan besluiten een borgsom te vragen.

5. Aansprakelijkheid

5.1. De Huurder dient minimaal 21 jaar te zijn. Bij twijfel kan Verhuurder een legitimatie vragen.

5.2. De Huurder is wettelijk aansprakelijk voor de schade die hij veroorzaakt dan wel zijn mede gasten veroorzaken. Dat geldt ook voor schade die achteraf worden vastgesteld. De geconstateerde schade wordt bij Huurder te allen tijde in rekening gebracht.

5.3. De Huurder aanvaardt dat Verhuurder geen enkele aansprakelijkheid heeft ten opzichte van schade en of verlies van inkomen veroorzaakt aan Huurder en zijn mede gasten

5.4. Indien Huurder van mening is dat faciliteiten van Mienterbos, Mienterzon en Texelboogaloo niet overeenkomt met zijn verwachtingen dan is dat voor Huurder geen reden en recht op terugvordering van een deel van de huursom.

5.5. Verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel of anderszins van kinderen of andere gasten die aanwezig zijn in Mienterbos, Mienterzon en Texelboogaloo en de tuin van Mienterbos, Mienterzon en Texelboogaloo.

6. Bezetting

6.1. Er zijn maximaal 6 personen toegestaan die mogen overnachten in zowel Mienterbos als Mienterzon en 4 personen in Texelboogaloo

6.2. Bij overschrijding wordt onmiddellijk de Huurovereenkomst ontbonden en dient de Huurder Mienterbos. Mienterzon of Texelbbogaloo te verlaten zonder recht op enige vorm van restitutie.

7. Schoonmaak

7.1 Klachten over schoonmaak geeft de Huurder direct door aan de Verhuurder zodat Verhuurder de klacht direct kan verhelpen.

8. Roken

8.1. Niet toegestaan in het huis van Mienterbos, Mienterzon en Texelboogaloo.

9. Huisdieren

9.1. Huisdieren zijn niet toegestaan in Mienterbos en Mienterzon. In Texelboogaloo is één huisdier toegestaan.

10. Aankomst- en vertrektijden

10.1. Aankomsttijd is tussen 15.00 uur en 18.00 uur. Huurder meldt zich telefonisch wanneer hij op de boot naar Texel zit. Verhuurder wacht de Huurder dan op bij Mienterbos, Mienterzon of Texelboogaloo. Latere aankomst altijd mogelijk in overleg.

10.2 Vertrek is voor 10 uur in de ochtend. Exacte tijdstip in overleg met Verhuurder voor de overdracht van de sleutel.

11. Bereikbaarheid

11.1. Verhuurder is per mail en per telefoon bereikbaar via de contactgegevens op de site.

12. Huishoudelijke regels

12.1. Huurder is verplicht de algemene voorwaarden na te leven en is wettelijk aansprakelijk voor schade dientengevolge van het niet naleven van algemeen geldende gedragsregels of deze voorwaarden.

12.2. De Huurder verplicht zich om het gehuurde inclusief de inboedel en omgeving te respecteren en rekening te houden met het geluidsniveau voor de omgeving.

12.3. De Huurder is verplicht toegang te verlenen tot het huis en/of tuin voor noodzakelijke reparaties en tuinonderhoud.

12.4. De Huurder dient aanwezige huishoudelijke apparatuur als de vaatwasser en nespresso bij vertrek schoon en leeg op te leveren.

12.5. Gebruik van Geluids-, beeld- en huishoudelijke apparatuur is onder voorbehoud van werking.

12.6. Huurder deponeert zijn afval uitsluitend in de daarvoor bestemde afvallocatie op het terrein van Mienterbos en voor Texelboogaloo op de aangewezen locatie op 't Hoogelandt.

12.7. Huurder dient Mienterbos, Mienterzon en Texelboogaloo te beheren als het ware zijn eigendom en zoals een goed huisvader betaamt.

Mienterbos, Mienterzon, Texelboogaloo rental conditions

1. Definitions

1.1. Mienterbos,Mienterzon and Texelboogaloo: Magda and Bert Cocu's rentable holiday home.

1.2. The Tenant: the person who rents the property in his or her name and at his or her responsibility.

1.3. The Landlord: Magda Cocu-van der Zee.

1.4. The site: mienterbos.nl/en en Texelboogaloo.nl/en

1.5. The Rental Agreement: the agreement with which the letting of Mienterbos. Mienterzon and Texelboogaloo has been concluded between the tenant and the Lessor.

2. Reservation and cancellation

2.1. A reservation takes place via the website, by phone and by email and is validated by means of a deposit.

2.2. Lessor has the right, without any reason being required, to refuse a reservation.

2.3. The deposit must be paid immediately to the account of Landlord. Only then will the reservation be confirmed and the Rental Agreement be concluded.

2.4. In the event of cancellation by the Tenant, the Landlord shall charge the following costs:

 • up to 60 days before arrival: 30% of the rent

 • between 60 days and 30 days before arrival: 50% of the rent

 • between 30 days and up to 7 days before arrival: 90% of the rent

 • from 7 days before arrival: 100% of the rent.

2.5. In good consultation with the Landlord, it is possible to transfer the agreement to another name while retaining the agreements made and terms and conditions.

2.6. The Tenant is expected to take out cancellation insurance within the applicable conditions of the chosen insurer.

3. Payment

3.1. The Tenant must pay a deposit of 30% of the total costs (including booking and cleaning costs, bed linen rental and tourist tax) in advance. This must be paid no later than 7 days after reservation for bookings by phone and e-mail and immediately for bookings online.

3.2. Remainder of the rent must be received by Landlord, no later than 8 weeks before the arrival date.

3.3. If the rent has not been paid on time, the Tenant is in default and the Tenant has the opportunity to pay the outstanding amount within 7 days of the reminder. If payment is not made, then the Rental Agreement is cancelled and the conditions as set out in Article 2.4 of the Rental Agreement apply.

3.4. If the Rental Agreement is cancelled within 30 days before arrival, the Tenant pays 100% of the rent immediately.

3.5. If the Tenant leaves early, this will never lead to a refund of the rent and other costs.

3.6. If the Landlord is compelled by force majeure of the rented property to cancel the rental agreement, the Landlord undertakes to reimburse the Tenant for the rent already paid and other agreed costs within 30 days after cancellation. The Tenant has no other right than a claim to the refunded amount.

3.7 The tourist tax on Texel is determined annually by the Municipality of Texel and is based on a fee per day.

4. Deposit

4.1 The Landlord may decide to request a deposit.

5. Liability

5.1. The Tenant must be at least 21 years of age. In case of doubt, the Landlord may ask for identification.

5.2. The Tenant is legally liable for the damage he or she causes or is caused by fellow guests. This also applies to damage that is found later. The observed damage shall always be charged to the Tenant.

5.3. The Tenant accepts that the Landlord has no liability whatsoever in relation to damage and/or loss of income caused to the Tenant and fellow guests.

5.4. If the Tenant is of the opinion that Mienterbos, Mienterzon and Texelboogaloo facilities are not in line with the expectations, then this is no reason for the Tenant to recover part of the rent.

5.5. The Landlord cannot be held liable for injury or otherwise of children or other guests present in Mienterbos, Mienterzon and Texelboogaloo and the garden of Mienterbos ,Mienterzon and Texelboogaloo.

6. Occupation

6.1. A maximum of 6 people are allowed to stay in Mienterbos as well in Mienterzon and 4 people in Texelboogaloo.

6.2. If this is exceeded, the Rental Agreement is immediately terminated and the Tenant must leave Mienterbos, Mienterzon and Texelboogaloo without entitlement to any form of refund.

7. Cleaning

7.1 The Tenant will immediately notify the Landlord of any complaints about cleaning so that the Landlord can remedy the complaint immediately.

8. Smoking

8.1. Smoking is not permitted in the house and shed of Mienterbos, Mienterzon and Texelboogaloo.

9. Pets

9.1. No pets are allowed at Mienterbos and Mienterzon. For Texelboogaloo there is only one pet allowed.

10. Arrival and departure times

10.1. Arrival time is between 3 pm and 6 pm. Tenant reports by phone when on the boat to Texel. The Landlord then waits for the Tenant at Mienterbos, Mienterzon and Texelboogaloo. Later arrival is always possible in consultation.

10.2 Departure is before 10 am. Exact time in consultation with Landlord for the transfer of the key.

11. Accessibility

11.1. The Landlord can be reached by email and by phone via the contact details on the site.

12. General rules

12.1. The Tenant is obliged to comply with the general terms and conditions and is legally liable for damage as a result of non-compliance with generally applicable rules of conduct or these conditions.

12.2. The Tenant undertakes to respect the rented property, including the contents and surroundings and take into account the noise level for the environment.

12.3. The Tenant is obliged to grant access to the house and/or garden for necessary repairs and garden maintenance.

12.4. The Tenant must return household equipment such as the dishwasher and Nespresso clean and empty on departure.

12.5. Use of sound, image and household equipment is subject to function.

12.6. The Tenant shall only deposit waste in the appropriate waste location Close to the parking lot of Mienterbos.

12.7. The Tenant must manage Mienterbos, Mienterzon and Texelboogaloo as if it were his or her own property, in an appropriate and respectful way.

Mietbedingungen Mienterbos, Mienterzon, Texelboogaloo

1. Definitionen

1.1. Mienterbos, Mienterzon und Texelboogaloo: Das mietbare Ferienhaus von Magda und Bert Cocu.

1.2. Der Mieter: Die Person, die das Haus unter seinem/ihrem Namen und seiner/ihrer Verantwortung mietet.

1.3. Der Vermieter: Magda Cocu-van der Zee.

1.4. Die Website: mienterbos.nl/de und texelboogaloo.nl/de

1.5. Der Mietvertrag: Die Vereinbarung zwischen dem Mieter und dem Vermieter bezüglich der Vermietung von Mienterbos, Mienterzon und Texelboogaloo.

2. Buchung und Rücktritt

2.1. Eine Buchung kann über die Website, telefonisch und per E-Mail vorgenommen werden und wird durch Anzahlung bestätigt.

2.2. De Vermieter hat das Recht, eine Buchung ohne Angabe von Gründen abzulehnen.

2.3. Die Anzahlung muss unmittelbar auf dem Konto des Vermieters eingehen. Erst danach wird die Buchung bestätigt und der Mietvertrag abgeschlossen.

2.4. Im Falle eines Rücktritts durch den Mieter berechnet der Vermieter folgende Kosten:

 • bis zum 60. Tag vor Beginn der Mietzeit: 30% des Mietpreises

 • vom 60. Tag bis zum 30. Tag vor Beginn der Mietzeit: 50% des Mietpreises

 • vom 30. Tag und bis zum 7. Tag vor Beginn der Mietzeit: 90% des Mietpreises

 • ab dem 7. Tag vor Beginn der Mietzeit: 100% des Mietpreises.

2.5. In Absprache mit dem Vermieter ist es möglich, den Vertrag auf einen anderen Namen zu übertragen unter Berücksichtigung der bereits getroffenen Vereinbarungen und Bedingungen.

2.6. Der Mieter ist selbst für den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung im Rahmen der Bedingungen des von ihm gewählten Versicherers verantwortlich.

3. Zahlung

3.1. Der Mieter leistet eine Anzahlung in Höhe von 30% der Gesamtkosten (inklusive Buchungs- und Reinigungskosten, Vermietung von Bettwäsche und Kurtaxe). Diese muss bei Buchungen per Telefon und E-Mail innerhalb von 7 Tagen nach der Buchung und bei Online-Buchungen sofort bezahlt werden.

3.2. Der Restbetrag des Mietpreises muss spätestens 8 Wochen vor dem Anreisedatum beim Vermieter eingegangen sein.

3.3. Sollte die Miete nicht rechtzeitig bezahlt werden, ist der Mieter in Verzug und hat der Mieter die Möglichkeit, den Mietbetrag innerhalb von 7 Tagen nach der Zahlungserinnerung zu zahlen. Sollte die Zahlung nicht erfolgen, wird der Mietvertrag gekündigt und gelten die Bedingung gemäß Artikel 2.4. des Mietvertrags.

3.4. Wenn der Mietvertrag innerhalb von 30 Tagen vor der Anreise abgeschlossen wird, ist der Mieter zur unmittelbaren Zahlung der Gesamtmiete verpflichtet.

3.5. Sollte der Mieter früher als vereinbart abreisen, werden weder die Miete noch andere Kosten erstattet.

3.6. Sollte der Vermieter aufgrund höherer Gewalt seitens des Mietobjekts gezwungen sein, den Mietvertrag zu kündigen, verpflichtet sich der Vermieter, dem Mieter die bereits gezahlte Miete und andere vereinbarte Kosten innerhalb von 30 Tagen nach der Kündigung zurück zu erstatten. Der Mieter hat kein anderes Recht als die Rückforderung des Betrags.

3.7 Die Kurtaxe auf Texel wird jährlich von der Gemeinde Texel festgelegt und beruht auf einer Gebühr pro Tag.

4. Kaution

4.1 Der Vermieter ist zur Forderung einer Kaution berechtigt.

5. Haftung

5.1. Der Mieter muss das Mindestalter von 21 Jahren erreicht haben. Im Zweifelsfall ist der Vermieter berechtigt, den Mieter zu bitten sich auszuweisen.

5.2. Der Mieter haftet für die von ihm oder seinen Gästen verursachten Schäden. Dies gilt auch für Schäden, die erst im Nachhinein festgestellt werden. Die festgestellten Schäden werden dem Mieter immer in Rechnung gestellt.

5.3. Der Mieter akzeptiert den vollständigen Haftungsausschluss des Vermieters in Bezug auf Schäden oder Einkommensverluste des Mieters und seinen Gästen.

5.4. Sollte das Ferienhaus und dessen Ausstattung von Mienterbos, Mienterzon und Texelboogaloo den Erwartungen des Mieters nicht entsprechen, ist der Mieter zur Rückforderung eines Teils des Mietpreises nicht berechtigt.

5.5. Der Vermieter haftet nicht für Verletzungen oder anderweitige Beeinträchtigungen von Kindern oder anderen Gästen, die in Mienterbos, Mienterzon und Texelboogaloo oder im Garten von Mienterbos, Mienterzon und Texelboogaloo anwesend sind.

6. Belegung

6.1. In Mienterbos und Mienterzon dürfen höchstens 6 Personen übernachten und in Texelboogaloo mit 4 Personen

6.2. Bei Überschreitung wird der Mietvertrag unmittelbar aufgelöst und ist der Mieter verpflichtet, Mienterbos ,Mienterzon und Texelboogaloo ohne jegliches Recht auf Erstattung zu verlassen.

7. Reinigung

7.1 Der Mieter leitet Beschwerden in Bezug auf die Reinigung unmittelbar an den Vermieter weiter, damit der Vermieter die Möglichkeit hat, das Problem zu beheben.

8. Rauchen

8.1. Rauchen ist im Haus von Mienterbos, Mienterzon und Texelboogaloo verboten.

9. Haustiere

9.1. Haustieren nicht Erlaubt im Mienterbos und Mienterzon. Im Texelboogaloo nur 1 Haustier.

10. An- und Abreisezeiten

10.1. Anreise zwischen 15.00 und 18.00 Uhr. Der Mieter meldet sich telefonisch, wenn er sich auf der Fähre nach Texel befindet. Der Vermieter wartet dann bei Mienterbos, Mienterzon und Texelboogaloo auf den Mieter. Eine spätere Anreise ist nach Absprache jederzeit möglich.

10.2 Die Abreise findet vor 10 Uhr vormittags statt. Der genaue Zeitpunkt für die Schlüsselübergabe wird in Absprache mit dem Vermieter entschieden.

11. Erreichbarkeit

11.1. Der Vermieter ist per E-Mail und telefonisch über die Kontaktdaten auf der Website erreichbar.

12. Hausregeln

12.1. Der Mieter ist verpflichtet, den Allgemeinen Geschäftsbedingungen Folge zu leisten und haftet für Schäden, die durch Nichteinhaltung der allgemeinen Verhaltensregeln oder der vorliegenden Bedingungen entstehen.

12.2. Der Mieter ist verpflichtet, das Mietobjekt sowie die Einrichtung und die Umgebung zu respektieren und den Geräuschpegel in Bezug auf die Umgebung zu berücksichtigen.

12.3. Der Mieter ist verpflichtet, in Bezug auf erforderliche Reparaturen und Wartungen den Zugang zum Haus und/oder Garten zu gewähren.

12.4. Der Mieter hinterlässt die vorhandenen Haushaltsgeräte wie Geschirrspülmaschine und Nespresso-Maschine sauber und leer.

12.5. Die Benutzung der Bild-, Ton- und Haushaltsgeräte erfolgt unter Vorbehalt des Funktionierens derselben.

12.6. Der Mieter entsorgt seinen Müll ausschließlich bei der dazu vorgesehenen Müllsammelstelle.

12.7. Der Mieter behandelt Mienterbos, Mienterzon und Texelboogaloo so, als wäre es sein Eigentum und wie es sich für einen ordentlichen Hausbesitzer gehört.